Kişisel Verilerin Korunması
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
İmha Protokolü
Hasta-Hasta Yakını Aydınlatma Metni
Ekol Diş Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Politikası
Çalışan Adayı Aydınlatma Metni
Çalışan Adayı Açık Rıza Metni
Tedarikçi-Tedarikçi Yetkilisi, Çalışanı Aydınlatma Metni
KVKK başuru formu
Tedarikçi-Tedarikçi Yetkilisi, Çalışanı Aydınlatma Metni 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA TEDARİKÇİ-TEDARİKÇİ YETKİLİSİ/ÇALIŞANI KİŞİ AYDINLATMA METNİ 1- GİRİŞ a) Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı Özel Ekoldiş Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz. Özel Ekoldiş Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. Maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır. a) Veri Sorumlusu Şirket Unvanı : Özel Ekoldiş Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Adres : Sırakapılar Mahallesi Saltak Cad. No: 27/1 Merkezefendi/DENİZLİ Telefon No : 0258 265 55 22 E-posta : [email protected] (İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Hastane” veya “Özel Ekoldiş Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi” olarak anılacaktır.) 2- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ Kişisel verileriniz, Hastanemiz ve Hastanemiz tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişilerce otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, e-posta, hastane içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan yazılımlar, kamera çekimi, muhtelif sözleşmeler, formlar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Hastanemiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. Bu kapsamda iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz ürün veya hizmet alıp verdiğimiz gerçek kişilere ait bilgiler veya tüzel kişilerin irtibat kişilerine ait, aşağıda belirtilen Kişisel verileriniz, aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinin 2/c,ç,f fıkrası uyarınca işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 3- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLENME AMAÇLARI Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya hastane iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir. a) Bu kapsamda tedarikçiden kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır; Kimlik; Ad Soyad, T.C. Kimlik No, İmza İletişim; Telefon Numarası, İş Adresi, Mail Adresi, Fax Müşteri İşlem; Vergi Dairesi, Fatura, Bono/Senet Bilgileri Finans; İban, Banka Hesap No, Alacak Bakiyesi, Borç Bakiyesi Fiziksel Mekan Güvenliği; Kameralar Görsel ve İşitsel Kayıtlar; Ses Kaydı b) Bu kapsamda tedarikçi yetkilisi/çalışanından kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır; Kimlik; Ad Soyad, T.C. Kimlik No, İmza İletişim; Telefon Numarası, Mail Adresi Fiziksel Mekan Güvenliği; Kameralar Görsel ve İşitsel Kayıtlar; Ses Kaydı c) Toplanan Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı; . Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, . Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, . Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, . Fiziksel mekan güvenliğinin temini . İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi . Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi . Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi . Hizmet kalitesinin kontrolü amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenecektir. 4- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. Maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, . Yetkili kamu kurum ve kuruluşları . Mali müşavir ile paylaşılmaktadır. 5- VERİ İŞLEME SÜRESİ VE MUHAFAZA SÜRESİ Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Hastanemiz tarafından, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda Hastane uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu kapsamda süreç bazlı kişisel verilerin saklama süresi Özel Ekoldiş Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası adlı dokümandan ulaşılabilmektedir. 6- İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASI a) Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin hakları Kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aşağıda yer alan haklara sahiptirler: a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, f. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. b) İlgili kişinin Haklarını Kullanması Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler aydınlatma metninde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Forumu’nu doldurup imzalayarak Özel Ekoldiş Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ücretsiz olarak iletebileceklerdir. Bu konuda kapsamlı düzenleme Özel Ekoldiş Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda da yapılmıştır. İlgili kişi; . www.ekoldis.com adresinde bulunan Kişisel Veri Başvuru Ve Yanıt Formunu doldurulduktan sonra veya usulüne uygun bir dilekçe hazırladıktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden, noter veya yazılı olarak iadeli taahhütlü posta aracılığı ile Sırakapılar Mah. Saltak Cad. No:27/1 Merkezefendi/DENİZLİ adresine iletilmesi ile, . www.ekoldis.com adresinde bulunan Kişisel Veri Başvuru Ve Yanıt Formunun doldurduktan sonra KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresinizi veya güvenli elektronik imzanızı veya mobil imzanızı ya da tarafınızca www.ekoldis.com adresine daha önce bildirilen ve www.ekoldis.com’un sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [email protected] adresine gönderilmesi suretiyle veri sorumlusuna başvurabilir. Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin; a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, d) Talep konusu, bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak Özel Ekoldiş Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne iletilmesi gerekmektedir. Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
Bu web sitesi kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internette çalışmak için çerezler kullanabilir. Bu internet sitesini kullanarak çerezlerin bu web sitesinde kullanılmasını kabul edersiniz.    Daha Fazla Bilgi   |   Kabul Et ve Gizle

Bize Ulaşın
Kanal Tedavisi
Implant Tedavisi
Zirkonyum Kaplama
Diş Beyazlatma
Protez
Ortodonti
Periodontoloji
Pedodonti
Ağız Kokusu
Koruyucu Uygulamalar
Ağız ve Çene Cerrahisi
Radyoloji
Denizli Diş Hekimi
Denizli İmplant
ANASAYFA TEDAVİLER EKİBİMİZ KURUMSAL KARİYER BAŞVURU BİZE ULAŞIN KVKK @WebMail
Telefonlar:
0258 265 55 22
0552 265 55 22
Adres:
Sırakapılar Mah. Saltak Cad. No:27 Merkezefendi / DENİZLİ
E-posta:
[email protected]
     
www.ekoldis.com ağız ve diş sağlığının korunması için bilgi aktarımı ve paylaşımı amacıyla hazırlanmıştır. Meslek etik kurallarına saygılıdır. Bu bilgiler hekimin tıbbi amaçlı muayenesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez. Bu sayfada yayınlanan resim ve yazılar Ekoldiş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nden izin alınmadan kullanılamaz.
Mega Tasarım 2023